Miejska Rada Seniorów Drukuj

W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie z 11 października 2013 r. samorządy w całym kraju mogą powoływać Gminne/Miejskie Rady Seniorów. Osoby starsze stanowią coraz większą grupę mieszkańców naszego miasta. Jednocześnie są największą grupą odbiorców usług publicznych, a co za tym idzie ich głos powinien być brany pod uwagę przez samorząd lokalny. Miejska Rada Seniorów jest organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym w strukturze władz miejskich, powołanym uchwałą Rady Miasta na czas trwania kadencji Rady Miasta.

Celem działalności Miejskiej Rady Seniorów jest wspieranie seniorów poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta.

Zadania Miejskiej Rady Seniorów:

  1. Ścisła współpraca z władzami Miasta przy rozstrzyganiu o istotnych oczekiwaniach i potrzebach ludzi starszych.
  2. Przedstawienie propozycji w zakresie ustalania priorytetowych zadań w perspektywie krótko- i długookresowej oraz inicjowanie działań na rzecz seniorów.
  3. Monitorowanie potrzeb włocławskich seniorów.
  4. Wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów.
  5. Zgłaszanie uwag do aktów prawa miejscowego.
  6. Inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie współpracy Miasta Włocławek ze środowiskiem osób starszych.
  7. Informowanie społeczności miasta o szczególnych kierunkach działalności podejmowanych przez służby miejskie i partnerów pozarządowych na rzecz środowiska seniorów.

Z inicjatywy studentów Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku złożył  w Urzędzie Miasta Włocławek wniosek o utworzenie Miejskiej Rady Seniorów. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony.

W prace związane z utworzeniem Rady zostaną włączeni przedstawiciele naszego Uniwersytetu.