Regulamin Uniwersytetu
Drukuj

Regulamin

Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

działającego w strukturach  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Rozdział 1

 

Postanowienia wstępne

§1

 1. Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, (zwany dalej WUTW), jest pozaszkolną formą edukacji ustawicznej osób w wieku przedemerytalnym 
  i emerytalnym, działającą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku (zwanego dalej CKZ i U we Włocławku).
 2. Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z instytucjami i organizacjami o zbliżonym profilu działalności. W szczególności z krajowymi i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz ich międzynarodową federacją, także ze środowiskiem akademickim i innymi podmiotami mogącymi współdziałać przy realizacji zadań Uniwersytetu.

 

§2

WUTW działa w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

§3

Siedziba Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się we Włocławku przy ulicy Nowomiejskiej 25.

 

§4

 1. WUTW prowadzi działalność edukacyjną opartą na pracy społecznej środowisk akademickich, nauczycieli oraz innych wolontariuszy.
 2. Do prowadzenia szczególnego zakresu zadań WUTW, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku może zatrudniać m.in.: lektorów, wykładowców, instruktorów i inne osoby prowadzące zajęcia dla studentów.

§ 5

 1. WUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych w przepisach szczegółowych Statutu CKZ i U we Włocławku.
 2. CKZ i U we Włocławku ma prawo wydawania indeksów oraz zaświadczeń o ukończonych seminariach i kursach studentom WUTW.

 

Rozdział 2

 

Działalność WUTW

§ 6

WUTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych oraz działalność publiczną na rzecz integracji wielopokoleniowej.

Program i metody pracy WUTW

§ 7

Program, działania publiczne i metody pracy WUTW mają na celu aktywowanie oraz rozwój intelektualny studentów.

§ 8

Sfera działań publicznych WUTW obejmuje zadania w zakresie:

 1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. ekologii,
 4. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. krajoznawstwa i wypoczynku,
 8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 9. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9

Celem WUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegającej na:

 1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,
 2. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
 3. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych osób starszych,
 4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
 5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
 6. upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
 7. stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
 8. innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
 9. wspieraniu idei wolontariatu,
 10. szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami i narodami.

§ 10

Cele o, których mowa w § 9, WUTW realizuje przez:

 1. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, warsztatów, zebrań dyskusyjnych i kół zainteresowań,
 2. spotkania z ludźmi nauki, Kościoła, kultury, polityki i gospodarki działającymi   w środowisku włocławskim, regionie, Polsce i na świecie,
 3. rehabilitację zdrowotną,
 4. naukę języków obcych,
 5. aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
 6. działalność w zespołach, klubach, kołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
 7. zajęcia w pracowniach komputerowych,
 8. wspieranie studentów WUTW w działalności społecznej,
 9. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami WUTW,
 10. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne WUTW,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 12. samopomoc koleżeńską i prace społeczną studentów,
 13. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów WUTW.

§ 11

Semestralne programy edukacyjne na każdy rok akademicki opracowuje dyrektor (wicedyrektor) CKZ i U we Włocławku w porozumieniu z uczelniami patronackimi 
i jednostkami współpracującymi z CKZ i U oraz WUTW.

 

Rozdział 3

 

Studenci, ich prawa i obowiązki.

§12

Studentem może zostać każda osoba w wieku emerytalnym i przedemerytalnym nieczynna zawodowo, która pragnie aktywnie uczestniczyć w różnych formach statutowej działalności Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego Studentów oraz uiści opłaty wpisowe i semestralne w określonym przez Regulamin terminie.

§ 13

Studenci WUTW mają prawo do:

 1. współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej i zespołowej zgodnie z celami Uniwersytetu oraz potrzebami Studentów
 2. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo w wykładach, kursach, kołach, ćwiczeniach i wszelkich imprezach organizowanych dla Studentów,
 3. zapoznawania się z programami działalności Uniwersytetu,
 4. czynnego i biernego wyboru Zarządu Uniwersytetu,
 5. korzystania z bazy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku,
 6. uczestniczenia w Zebraniach Studentów,
 7. zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych z działalnością Uniwersytetu i jego organów.

§ 14

Studenci Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są zobowiązani :

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Uniwersytetu,
 2. przestrzegać postanowień Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego 
  i Ustawicznego, Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji organów CKZ i U we Włocławku,
 3. terminowo uiszczać opłaty semestralne,
 4. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
 5. w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć w szczególnych przypadkach, student może zgłosić swoją rezygnację, otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat zmniejszony o koszty zajęć w których uczestniczył,
 6. za zajęcia, w których student nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

§ 15

 1. Utrata praw studenta Uniwersytetu następuje wskutek:
 • dobrowolnego złożonego pisemnie wystąpienia  z Uniwersytetu,
 • skreślenia z listy studentów z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre imię Uniwersytetu, a także w przypadku braku aktywności w życiu Uniwersytetu przez okres 1 roku akademickiego,
 • śmierci studenta,
 • nie wniesienia opłat semestralnych w określonym terminie,
 • braku potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach i nieodebrania indeksu po okresie jednego miesiąca od daty inauguracji roku akademickiego,
 • skazania studenta prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2.  O skreśleniu z listy studentów decyduje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i     Ustawicznego we Włocławku na wniosek Rady Studentów.
3.  Od decyzji Dyrektora CKZ i U we Włocławku przysługuje prawo odwołania do Rady Pedagogicznej CKZ i U, która po zapoznaniu się z opinią podejmie decyzję.

 

Rozdział 4

Organizacja Uniwersytetu.

§ 16

Organami Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:

 1. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku,
 2. Rada Pedagogiczna CKZ i U we Włocławku,
 3. Rada Programowa,
 4. Rada Studentów.

§ 17

Włocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku kieruje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 1. Do obowiązków Dyrektora CKZ i U we Włocławku należy realizacja statutowych zadań placówki, a w szczególności:
 • kierowanie bieżącą działalnością WUTW i reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,
 • opracowanie planów działania Uniwersytetu,
 • kontrola prawidłowości funkcjonowania form dokształcania i aktywności osób starszych,
 • przygotowanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu,
 • zdobywanie dodatkowych funduszy przeznaczonych na realizację zadań WUTW,
 • opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form kształcenia.

§ 18

 1. Organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora CKZ i U we Włocławku jest Rada Pedagogiczna, Rada Programowa oraz Rada Studentów.
 2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem CKZ i U we Włocławku.
 3. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:
 • opiniowanie propozycji form dokształcania i aktywacji osób starszych,
 • opiniowanie planów pracy Uniwersytetu,
 • analizowanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu,
 • wnioskowanie o podjęcie określonych form kształcenia i aktywacji.

§ 19

W sekretariacie WUTW dyżury pełnią studenci Uniwersytetu. Za swoją pracę na rzecz Uniwersytetu nie pobierają wynagrodzenia.

§ 20

Obsługę gospodarczą, finansową i administracyjno- biurową Uniwersytetu zapewnia CKZ i U we Włocławku.

§ 21

Działalność WUTW finansowana jest z:

 • nagród, wyróżnień otrzymanych w projektach, konkursach, festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach,
 • darowizn,
 • opłat wpisowych i semestralnych, których wysokość ustala Dyrektor CKZ i U we Włocławku do 20 sierpnia.
 • opłat za zajęcia fakultatywne,
 • dobrowolnych wpłat Studentów.

§ 22

 1. Wpływy i wydatki WUTW są realizowane w ramach  wydzielonego rachunku dochodów  CKZ i U we Włocławku.
 2. Ewidencja wpływów i wydatków WUTW prowadzona jest na wydzielonych kontach analitycznych w ramach księgowości CKZ i U we Włocławku.

§ 23

Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym w ramach wydzielonego rachunku dochodów CKZ i U we Włocławku, dotyczące obsługi WUTW mogą być przeznaczone na wydatki związane z:

 • cele wskazane przez darczyńcę,
 • prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej i innej,
 • działalność wydawniczą,
 • reklamę i promocję,
 • wydruk materiałów dydaktycznych,
 • nagrody,
 • zakup materiałów biurowych,
 • zakup pomocy naukowych i książek,
 • i inne wydatki związane z działalnością WUTW.

Rozdział 5

Samorząd Studentów WUTW

§ 24

Samorząd Studentów stanowią wszyscy studenci WUTW.

 1. Samorząd Studentów wybiera ze swojego grona Zarząd Uniwersytetu (zwany dalej Zarządem) na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.
 2. Dyrektor CKZiU we Włocławku lub osoba przez niego wskazana posiada bierne prawo wyborcze.
 3. Zarząd składa się z pięciu osób.
 4. Spośród pięciu osób, które otrzymały największą liczbę głosów, podczas spotkania Zarządu wybierany jest przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków Zarządu. Zarząd ustala zakres obowiązków dla poszczególnych członków, pełniących dane funkcje w Zarządzie.

.      5. Dyrektor CKZiU we Włocławku uczestniczy w pierwszym spotkaniu Zarządu, bierze udział w     konstytuowaniu Zarządu i zatwierdza wybrany Zarząd.

6. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

7. Zarząd jest integralną częścią Rady Studentów.

8. W przypadku nieobecności członka Zarządu przekraczającej trzy miesiące lub rezygnacji z prac w Zarządzie na wniosek Dyrektora CKZiU we Włocławku dokonuje się uzupełnienia składu Zarządu. Nowy członek Zarządu wskazywany jest przez Dyrektora CKZiU  i Zarząd spośród wszystkich studentów na czas trwania kadencji Zarządu.

9. Wybory Zarządu oraz uzupełnienie składu przeprowadza się zgodnie z Regulaminem Wyborów.

§ 25

 1. Z każdej grupy (koła, kursy, lektoraty i wykłady) działającej w WUTW wybierany jest przez studentów Starosta grupy.
 2. Starostowie wszystkich grup wraz z Zarządem tworzą Radę Studentów.
 3. Rada Studentów pełni funkcje doradcze wobec Dyrektora CKZ i U 
  we Włocławku.
 4. Do zakresu działania Rady Studentów należy:
 • realizowanie wniosków studentów,
 • udział w ustalaniu planów działalności WUTW, w celu przedłożenia ich Zebraniu Studentów,
 • zwoływanie Zebrań Samorządu Studentów,
 • rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw studentów dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności WUTW,
 • współdecydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, kół zainteresowań, klubów,
 • organizowanie działalności turystycznej, kulturalnej, sportowej  itp.
 • rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez Dyrektora CKZ i U we Włocławku oraz studentów Uniwersytetu.

5. Posiedzenia Rady Studentów zwoływane są przez Dyrektora CKZ i U we Włocławku raz na semestr oraz doraźnie na wniosek Dyrektora lub Zarządu Uniwersytetu.

6. Członkowie wchodzący w skład Rady Studentów są zobowiązani do:

 • czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Samorządu Studentów,
 • współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania,
 • wnoszenie propozycji do Dyrektora i Rady Pedagogicznej dotyczących programu działalności Uniwersytetu w danym semestrze,
 • w szczególnych przypadkach zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu Samorządu Studentów, jeśli mogłyby naruszyć dobro osobiste studentów lub osób współpracujących z Uniwersytetem.

7. Zebrania Samorządu Studentów i Rady Studentów są protokołowane. Protokół podpisuje Protokolant i Przewodniczący. Członkowie Rady Studentów mają
obowiązek zapoznania się z protokołem.

§ 26

Uchwałą Nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 r. została utworzona Włocławska Rada Seniorów. Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą i inicjatywną. W jej skład wchodzi dwóch przedstawicieli z Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wybór przedstawicieli odbywa się zgodnie z „Regulaminem głosowania w wyborach członków do Włocławskiej Rady Seniorów”.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 27

 1. Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku używa pieczęci nagłówkowej i okrągłej zgodnie z jego nazwą oraz korzysta z pieczęci urzędowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku wspólnej dla wszystkich jednostek wchodzących w jego struktury.
 2. Uniwersytet gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Zmiany w Regulaminie WUTW dokonuje Dyrektor CKZ i U we Włocławku poprzez wprowadzenie nowelizacji, jako załącznika do Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Dla wspierania statutowej działalności WUTW i CKZ i U we Włocławku możliwe jest powołanie Stowarzyszenia lub Fundacji.

 

Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzyga Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

 

Zmiany do Regulaminu zatwierdzono podczas zebrania Rady Studentów WUTW 
w dniu 27-11-2017r.

Regulamin wchodzi w życie Uchwałą Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego we Włocławku z dnia 04-12-2017r

Regulamin
Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

działającego w strukturach  
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Rozdział 1

Postanowienia wstępne

§1

1. Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, (zwany dalej WUTW), jest pozaszkolną formą edukacji ustawicznej osób w wieku przedemerytalnym
i emerytalnym, działającą w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku (zwanego dalej CKZ i U we Włocławku).

2. Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku współpracuje z instytucjami                          i organizacjami o zbliżonym profilu działalności. W szczególności z krajowymi                 i zagranicznymi Uniwersytetami Trzeciego Wieku oraz ich międzynarodową federacją, także ze środowiskiem akademickim i innymi podmiotami mogącymi współdziałać przy realizacji zadań Uniwersytetu.

§2

WUTW działa w strukturach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

§3

Siedziba Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się we Włocławku przy ulicy Nowomiejskiej 25.
§4

1. WUTW prowadzi działalność edukacyjną opartą na pracy społecznej środowisk akademickich, nauczycieli oraz innych wolontariuszy.

2. Do prowadzenia szczególnego zakresu zadań WUTW, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku może zatrudniać m.in.: lektorów, wykładowców, instruktorów i inne osoby prowadzące zajęcia dla słuchaczy.

§ 5

1. WUTW może używać odznak, pieczęci i emblematów na zasadach określonych                       w przepisach szczegółowych Statutu CKZ i U we Włocławku.

2. CKZ i U we Włocławku ma prawo wydawania indeksów oraz zaświadczeń
o ukończonych seminariach i kursach słuchaczom WUTW.

Rozdział 2

Działalność WUTW

§ 6

WUTW prowadzi działalność edukacyjną w ramach systemu kształcenia ustawicznego, skierowaną do osób starszych oraz działalność publiczną na rzecz integracji wielopokoleniowej.

Program i metody pracy WUTW

§ 7

Program, działania publiczne i metody pracy WUTW mają na celu aktywowanie oraz rozwój intelektualny słuchaczy.

§ 8

Sfera działań publicznych WUTW obejmuje zadania w zakresie:

 1. podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej, kulturowej,
 2. ochrony i promocji zdrowia,
 3. ekologii,
 4. upowszechniania i ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 5. działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
 6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 7. krajoznawstwa i wypoczynku,
 8. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 9. rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 10. promocji i organizacji wolontariatu.

§ 9

Celem WUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw (edukacyjnych, oświatowych, kulturalnych, charytatywnych, opiekuńczych, ekologicznych, dotyczących rehabilitacji osób starszych, niepełnosprawnych, a także kultury fizycznej i sportu), polegającej na:

 1. prowadzeniu form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej            i krajoznawczo - turystycznej dla osób starszych,
 2. włączeniu osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej,
 3. wspieraniu działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych                                  i rehabilitacyjnych osób starszych,
 4. udzielaniu pomocy społecznej i charytatywnej oraz dążeniu do podniesienia poziomu życia ludzi starszych,
 5. aktywizacji społecznej i poprawie jakości życia osób starszych,
 6. upowszechnianiu profilaktyki gerontologicznej,
 7. stworzeniu warunków do dobrego starzenia się,
 8. innych działań społecznych, profilaktycznych zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych,
 9. wspieraniu idei wolontariatu,
 10. szerzeniu przyjaźni i współpracy pomiędzy miastami, regionami, państwami              i narodami.

§ 10

Cele o, których mowa w § 9, WUTW realizuje przez:

 1. organizowanie różnego rodzaju wykładów, seminariów, kursów, konferencji, szkoleń, warsztatów, zebrań dyskusyjnych i kół zainteresowań,
 2. spotkania z ludźmi nauki, Kościoła, kultury, polityki i gospodarki działającymi   w środowisku włocławskim, regionie, Polsce i na świecie,
 3. rehabilitację zdrowotną,
 4. naukę języków obcych,
 5. aktywną działalność turystyczno-krajoznawczą,
 6. działalność w zespołach, klubach, kołach zainteresowań prowadzonych przez specjalistów i członków zgodnie z potrzebami,
 7. zajęcia w pracowniach komputerowych,
 8. wspieranie słuchaczy WUTW w działalności społecznej,
 9. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami w kraju i za granicą, których cele są wspólne z celami WUTW,
 10. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkim przedsięwzięciom realizującym cele wspólne WUTW,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej, oświatowej i wydawniczej,
 12. samopomoc koleżeńską i prace społeczną słuchaczy,
 13. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów WUTW.

§ 11

Semestralne programy edukacyjne na każdy rok akademicki opracowuje dyrektor (wicedyrektor) CKZ i U we Włocławku w porozumieniu z uczelniami patronackimi
i jednostkami współpracującymi z CKZ i U oraz WUTW.


Rozdział 3

Słuchacze, ich prawa i obowiązki.

§12

Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku emerytalnym i przedemerytalnym nieczynna zawodowo, która pragnie aktywnie uczestniczyć w różnych formach statutowej działalności Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, złoży pisemną deklarację przystąpienia do grona jego Słuchaczy oraz uiści opłaty wpisowe                      i semestralne w określonym przez Regulamin terminie.

§ 13

Słuchacze WUTW mają prawo do:

 1. współorganizowania działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej, klubowej i zespołowej zgodnie z celami Uniwersytetu oraz potrzebami Słuchaczy,
 2. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów poprzez uczestnictwo                          w wykładach, kursach, kołach, ćwiczeniach i wszelkich imprezach organizowanych dla Słuchaczy,
 3. zapoznawania się z programami działalności Uniwersytetu,
 4. czynnego i biernego wyboru Zarządu Uniwersytetu,
 5. korzystania z bazy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku,
 6. uczestniczenia w Zebraniach Słuchaczy,
 7. zabierania głosu i zgłaszania wniosków w sprawach związanych                               z działalnością Uniwersytetu i jego organów.

§ 14

Słuchacze Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są zobowiązani :

 1. aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Uniwersytetu,
 2. przestrzegać postanowień Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego
  i Ustawicznego, Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji organów CKZ i U we Włocławku,
 3. terminowo uiszczać opłaty semestralne,
 4. przestrzegać zasad kulturalnego współżycia społecznego w społeczności uniwersyteckiej oraz wzajemnej życzliwości i pomocy koleżeńskiej,
 5. w ciągu dwóch tygodni od momentu rozpoczęcia zajęć w szczególnych przypadkach, słuchacz może zgłosić swoją rezygnację, otrzyma wówczas zwrot wniesionych opłat zmniejszony o koszty zajęć w których uczestniczył,
 6. za zajęcia, w których słuchacz nie uczestniczył nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.

§ 15

1. Utrata praw Słuchacza Uniwersytetu następuje wskutek:

· dobrowolnego złożonego pisemnie wystąpienia  z Uniwersytetu,

· skreślenia z listy Słuchaczy z powodu nieprzestrzegania zasad kulturalnego współżycia społecznego, niewłaściwego postępowania lub zachowania godzącego w autorytet i dobre imię Uniwersytetu, a także w przypadku braku aktywności w życiu Uniwersytetu przez okres 1 roku akademickiego,

· śmierci Słuchacza,

· nie wniesienia opłat semestralnych w określonym terminie,

· braku potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach i nieodebrania indeksu po okresie jednego miesiąca od daty inauguracji roku akademickiego,

· skazania Słuchacza prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

2 O skreśleniu z listy Słuchaczy decyduje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku na wniosek Rady Słuchaczy.

3. Od decyzji Dyrektora CKZ i U we Włocławku przysługuje prawo odwołania do Rady Pedagogicznej CKZ i U, która po zapoznaniu się z opinią podejmie decyzję.Rozdział 4

Organizacja Uniwersytetu.

§ 16

Organami Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku są:

1. Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku,

2. Rada Pedagogiczna CKZ i U we Włocławku,

3. Rada Programowa,

4. Rada Słuchaczy.

§ 17

Włocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku kieruje Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

1. Do obowiązków Dyrektora CKZ i U we Włocławku należy realizacja statutowych zadań placówki, a w szczególności:

§ kierowanie bieżącą działalnością WUTW i reprezentowanie Uniwersytetu na zewnątrz,

§ opracowanie planów działania Uniwersytetu,

§ kontrola prawidłowości funkcjonowania form dokształcania i aktywności osób starszych,

§ przygotowanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu,

§ zdobywanie dodatkowych funduszy przeznaczonych na realizację zadań WUTW,

§ opracowanie na każdy rok budżetowy planu dofinansowania form kształcenia.

§ 18

1. Organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora CKZ i U we Włocławku jest Rada Pedagogiczna, Rada Programowa oraz Rada Słuchaczy.

2. Członków Rady Programowej powołuje i odwołuje Organ Prowadzący                 w porozumieniu z Dyrektorem CKZ i U we Włocławku.

3. Do zadań Rady Programowej należy w szczególności:

§ opiniowanie propozycji form dokształcania i aktywacji osób starszych,

§ opiniowanie planów pracy Uniwersytetu,

§ analizowanie sprawozdań z działalności Uniwersytetu,

§ wnioskowanie o podjecie określonych form kształcenia i aktywacji.

§ 19

W sekretariacie WUTW dyżury pełnią słuchacze Uniwersytetu. Za swoją pracę na rzecz Uniwersytetu nie pobierają wynagrodzenia.

§ 20

Obsługę gospodarczą, finansową i administracyjno- biurową Uniwersytetu zapewnia CKZ i U we Włocławku.

§ 21

Działalność WUTW finansowana jest z:

 • nagród, wyróżnień otrzymanych w projektach, konkursach, festiwalach oraz różnego rodzaju imprezach,
 • darowizn,
 • opłat wpisowych i semestralnych, których wysokość ustala Dyrektor CKZ i U we Włocławku do 20 sierpnia b.r.
 • opłat za zajęcia fakultatywne,
 • dobrowolnych wpłat Słuchaczy.

§ 22

1. Wpływy i wydatki WUTW są realizowane w ramach  wydzielonego rachunku dochodów  CKZ i U we Włocławku.

2. Ewidencja wpływów i wydatków WUTW prowadzona jest na wydzielonych kontach analitycznych w ramach księgowości CKZ i U we Włocławku.

§ 23

Środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym w ramach wydzielonego rachunku dochodów CKZ i U we Włocławku, dotyczące obsługi WUTW mogą być przeznaczone na wydatki związane z:

· cele wskazane przez darczyńcę,

· prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej, krajoznawczo-turystycznej i innej,

· działalność wydawniczą,

· reklamę i promocję,

· wydruk materiałów dydaktycznych,

· nagrody,

· zakup materiałów biurowych,

· zakup pomocy naukowych i książek,

· i inne wydatki związane z działalnością WUTW.

Rozdział 5

Samorząd Słuchaczy WUTW

§ 24

Samorząd Słuchaczy stanowią wszyscy Słuchacze WUTW.

1. Samorząd Słuchaczy wybiera ze swojego grona Zarząd Uniwersytetu (zwany dalej Zarządem) na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym.

2. Dyrektor CKZiU we Włocławku lub osoba przez niego wskazana posiada bierne prawo wyborcze.

3. Zarząd składa się z pięciu osób.

4. Spośród pięciu osób, które otrzymały największą liczbę głosów, podczas spotkania Zarządu wybierany jest przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i dwóch członków Zarządu:

a) Przewodniczący – organizuje pracę Zarządu, współpracuje z Dyrektorem CKZiU, kieruje działalnością Rady,

b) Zastępca przewodniczącego – pełni obowiązki przewodniczącego podczas jego nieobecności oraz wykonuje inne czynności związane z działalnością i promocją Uniwersytetu,

c) Sekretarz – spisuje i archiwizuje dokumentacje spotkań,

d) Członkowie Zarządu - uczestniczą w pracach Zarządu, wspomagają aktywnie działalność Uniwersytetu.

5. Dyrektor CKZiU we Włocławku uczestniczy w pierwszym spotkaniu Zarządu, bierze udział w konstytuowaniu Zarządu i zatwierdza wybrany Zarząd.

6. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.

7. Zarząd jest integralną częścią Rady Słuchaczy.

8. W przypadku nieobecności członka Zarządu przekraczającej trzy miesiące lub rezygnacji z prac w Zarządzie na wniosek Dyrektora CKZiU we Włocławku dokonuje się uzupełnienia składu Zarządu. Nowy członek Zarządu wybierany jest spośród przedstawicieli grup na zebraniu Rady Słuchaczy na czas trwania kadencji Zarządu.

9. Wybory Zarządu oraz uzupełnienie składu przeprowadza się zgodnie
z Regulaminem Wyborów.

§ 25

1. Z każdej grupy (koła, kursy, lektoraty i wykłady) działającej w WUTW wybierany jest przez słuchaczy starosta grupy.

2. Starostowie wszystkich grup wraz z Zarządem tworzą Radę Słuchaczy.

3. Rada Słuchaczy pełni funkcje doradcze wobec Dyrektora CKZ i U
we Włocławku.

4. Do zakresu działania Rady Słuchaczy należy:

§ realizowanie wniosków Słuchaczy,

§ udział w ustalaniu planów działalności WUTW, w celu przedłożenia ich Zebraniu Słuchaczy,

§ zwoływanie Zebrań Samorządu Słuchaczy,

§ rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw słuchaczy dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów oraz sporów powstałych na tle działalności WUTW,

§ współdecydowanie w sprawach powoływania i rozwiązywania zespołów, kół zainteresowań, klubów,

§ organizowanie działalności turystycznej, kulturalnej, sportowej  itp.

§ rozpatrywanie problemów zgłaszanych przez Dyrektora CKZ i U we Włocławku oraz Słuchaczy Uniwersytetu.

5. Posiedzenia Rady Słuchaczy zwoływane są przez Dyrektora CKZ i U
we Włocławku raz na kwartał oraz doraźnie na wniosek Dyrektora lub Zarządu Uniwerytetu.

6. Członkowie wchodzący w skład Rady Słuchaczy są zobowiązani do:

§ czynnego uczestnictwa we wszystkich posiedzeniach i pracach Samorządu Słuchaczy,

§ współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania,

§ wnoszenie propozycji do Dyrektora i Rady Pedagogicznej dotyczących programu działalności Uniwersytetu w danym semestrze,

§ w szczególnych przypadkach zachowania w tajemnicy spraw poruszanych na posiedzeniu Samorządu Słuchaczy, jeśli mogłyby naruszyć dobro osobiste Słuchaczy lub osób współpracujących z Uniwersytetem.

7. Zebrania Samorządu Słuchaczy i Rady Słuchaczy są protokołowane. Protokół podpisuje Protokolant i Przewodniczący. Członkowie Rady Słuchaczy mają obowiązek zapoznania się z protokołem.

§ 26

Uchwałą Nr VI/17/2015 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 marca 2015 r. została utworzona Włocławska Rada Seniorów. Rada pełni rolę konsultacyjną, doradczą
i inicjatywną. W jej skład wchodzi dwóch przedstawicieli z Włocławskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wybór przedstawicieli odbywa się zgodnie
z „Regulaminem głosowania w wyborach członków do Włocławskiej Rady Seniorów”.

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

§ 27

1. Włocławski Uniwersytet Trzeciego Wieku używa pieczęci nagłówkowej i okrągłej zgodnie z jego nazwą oraz korzysta z pieczęci urzędowej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku wspólnej dla wszystkich jednostek wchodzących w jego struktury.

2. Uniwersytet gromadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zmiany w Regulaminie WUTW dokonuje Dyrektor CKZ i U we Włocławku poprzez wprowadzenie nowelizacji, jako załącznika do Statutu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Dla wspierania statutowej działalności WUTW i CKZ i U we Włocławku możliwe jest powołanie Stowarzyszenia lub Fundacji.

Wszelkie nieuregulowane Regulaminem kwestie rozstrzyga Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.

Zmiany do Regulaminu zatwierdzono podczas zebrania Rady Studentów WUTW
w dniu 22-02-2016r.

Regulamin wchodzi w życie Uchwałą Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego we Włocławku z dnia 22-02-2016r.

 

Zmiany w Regulaminie WUTW

zatwierdzone na zebraniu Rady Studentów w dniu 27-11-2017r

oraz

Uchwałą Rady Pedagogicznej CKZiU z dnia 04.12.2017r

 

 1. Rozdz. 5 § 24
 • Pkt 4 - Skreśla się podpunkty a,b,c,d. Dodaje się zdanie – „ Zarząd ustala zakres obowiązków dla członków pełniących poszczególne funkcje w Zarządzie”
 • Pkt 6 – Zmienia się czas trwania kadencji Zarządu z dwóch na trzy lata
 • Pkt 8 – Zmienia się zapis „ z pośród przedstawicieli grup na zebraniu ” na „ wskazywany jest przez Dyrektora i Zarząd spośród wszystkich studentów na czas trwania kadencji Zarządu”
 1. Rozdz. 5 § 25
 • Pkt 5 – Zmienia się zapis „raz na kwartał” na „raz na semestr”
 1. Zmienia się nazwę „słuchacz” na „student”.